Sell, buy or rent Nyan-Ping Bi textbooks

ISBN-13:
9780887276798
ISBN-10:
0887276792
Author:
Yuehua Liu, Tao-chung Yao, Yaohua Shi, Nyan-Ping Bi, Liangyan Ge
Edition:
3rd
Publication date:
2009
Publisher:
Cheng & Tsui
Format:
Paperback 464 pages

ISBN-13:
9780887276880
ISBN-10:
0887276881
Author:
Yuehua Liu, Tao-chung Yao, Nyan-Ping Bi, Liangyan Ge, Yaohua Shi
Edition:
3rd edition
Publication date:
2010
Publisher:
Cheng & Tsui
Format:
Paperback 407 pages

ISBN-13:
9780887276927
ISBN-10:
088727692X
Author:
Yuehua Liu, Tao-chung Yao, Nyan-Ping Bi, Liangyan Ge, Yaohua Shi
Edition:
3rd edition
Publication date:
2010
Publisher:
Cheng & Tsui
Format:
Paperback 190 pages

ISBN-13:
9781622911356
ISBN-10:
1622911350
Author:
Yuehua Liu, Tao-chung Yao, Nyan-Ping Bi, Liangyan Ge, Yaohua Shi
Edition:
4
Publication date:
2016
Publisher:
Cheng & Tsui
Format:
Paperback 348 pages

ISBN-13:
9781622911349
ISBN-10:
1622911342
Author:
Yuehua Liu, Tao-chung Yao, Nyan-Ping Bi, Liangyan Ge, Yaohua Shi
Edition:
4
Publication date:
2016
Publisher:
Cheng & Tsui
Format:
Paperback 348 pages

ISBN-13:
9781622911370
ISBN-10:
1622911377
Author:
Yuehua Liu, Tao-chung Yao, Nyan-Ping Bi, Liangyan Ge, Yaohua Shi
Edition:
4
Publication date:
2016
Publisher:
Cheng & Tsui
Format:
Paperback 130 pages

ISBN-13:
9781622911431
ISBN-10:
1622911431
Author:
Yuehua Liu, Tao-Chung Yao, Nyan-Ping Bi, Liangyan Ge, Yaohua Shi
Edition:
4th
Publication date:
2017
Publisher:
Cheng & Tsui
Format:
Paperback 226 pages

ISBN-13:
9781622911561
ISBN-10:
1622911563
Author:
Yuehua Liu, Tao-Chung Yao, Nyan-Ping Bi, Yaohua Shi, Liangyan Ge
Edition:
4
Publication date:
2017
Publisher:
Cheng & Tsui
Format:
Paperback 437 pages